Skip to main content


UF/IFAS Citrus Research and Education Center

UF/IFAS Citrus Research and Education Center

Program Members


 Milica Calovic
Milica Calovic
863.956.8682
milica@ufl.edu
 Jasmine Elghazzaowi
Jasmine Elghazzaowi
Lab Technician
863.956.8829
j.elghazzaowi@ufl.edu
 Huang,Xiaoen
Xiaoen Huang
Biological Scientist III
863.956.8829
alanwong@ufl.edu
 Jia,Hongge
Hongge Jia
Biological Scientist IV
863.956.8829
honggejia@ufl.edu
 Li,Jinyun
Jinyun Li
Biological Scientist IV
863.956.8829
jinyunli@ufl.edu
 Liu,Qiong Ying
Qiong Ying Liu
Greenhouse Assistant
863.956.8829
qiongying@ufl.edu
 Wenxiu Ma
Dr. Wenxiu Ma
Biological Scientist III
863.956.8828
ma.wenxiu@ufl.edu 
 Erika Montes
Erika Montes
Lab Technician
863.956.8829
e.bautistamontes@ufl.edu
 Wang,Yuanchun
Dr. Yuanchun Wang
Biological Scientist III
863.956.8830
wangyuanchun@ufl.edu 

Program Students


Ma Andrea Cruz Gatmaitan
Ma Andrea
Degree Pursuing: Ph.D.
Professor: Dr. Nian Wang
gatmaitanm1@ufl.edu
 Shannon Barry
Shannon Barry  
Degree Pursuing: Ph.D.
Professor: Dr. Nian Wang
shanbarry@ufl.edu
 Dalmendray Javier
Javier Dalmendray 
Degree Pursuing: Ph.D.
Professor: Dr. Nian Wang
jdalmendray@ufl.edu
Yu Feng
Yu Feng  
Degree Pursuing: Masters
Professor: Dr. Nian Wang
yufeng1@ufl.edu
 Zhuyuan Hu
Zhuyuan Hu 
Degree Pursuing: Ph.D.
Professor: Dr. Nian Wang
huzhuyuan@ufl.edu
Wenting Wang
Wenting Wang 
Degree Pursuing: Ph.D.
Professor: Dr. Nian Wang
wang.wenting@ufl.edu
Jiawen Wen
Jiawen Wen 
Degree Pursuing: Ph.D.
Professor: Dr. Nian Wang
wen.jiawen@ufl.edu

Program Postdocs


 Lamichhane,Tirtha
Tirtha Lamichhane 
Professor: Dr. Nian Wang
863.956.8729
lamichhanet@ufl.edu 
 Xu,Jin
Jin Xu 
Professor: Dr. Nian Wang
863.956.8729
joeyxu@ufl.edu   
 Su,Hang
Dr. Hang Su
Professor: Dr. Nian Wang
863.956.8829
hang.su@ufl.edu